Oto symbole klawiszy modyfikujących

Klawisz Command
Klawisz Control
Klawisz Opcja
Klawisz Shift
Klawisz Caps Lock
Fn Klawisz funkcyjny

Skróty dostępne podczas uruchamiania komputera Klawisz lub kombinację klawiszy należy naciskać do momentu wykonania/pojawienia się oczekiwanej funkcji (np. podczas uruchamiania komputera należy naciskać klawisz Opcja do momentu pojawienia się Menedżera uruchamiania).

Opcja Wyświetla wszystkie woluminy rozruchowe (Menedżer uruchamiania).
Shift Uruchamia komputer w trybie bezpiecznym
Lewy Shift Zapobiega automatycznemu logowaniu.
C Uruchamia komputer z nośnika rozruchowego (płyty DVD lub CD, napędu USB itp.).
T Uruchamia komputer w trybie dysku twardego
N Uruchamia komputer z serwera NetBoot
X Wymusza uruchomienie systemu Mac OS X (jeśli komputer zawiera też woluminy startowe systemu innego niż Mac OS X).
D Umożliwia użycie programu Test sprzętu Apple.
Command-R Powoduje użycie funkcji odzyskiwania systemu OS X(system OS X Lion lub nowszy)
Command-V Uruchamia komputer w trybie opisowym
Command-S Uruchamia komputer w trybie pojedynczego użytkownika
Command-Opcja-P-R Zeruje pamięć NVRAM/parametryczną pamięć RAM.
Przytrzymanie klawisza wysuwania nośnika z napędu (⏏) lub klawisza F12 albo przytrzymanie przycisku myszy lub przycisku gładzika Wysuwa płytę.

Skróty dostępne podczas usypiania i wyłączania komputera

Przycisk zasilania — system OS X Mavericks Stuknięcie powoduje włączenie komputera. Przy włączonym komputerze stuknięcie tego przycisku powoduje uśpienie lub wybudzenie komputera.
Przytrzymanie naciśniętego przycisku zasilania przez 1,5 sekundy — system OS X Mavericks Wyświetla okno dialogowe ponownego uruchamiania/usypiania/wyłączania
Przytrzymanie naciśniętego przycisku zasilania przez 5 sekund Wymusza wyłączenie komputera Mac
Command-Control-przycisk zasilania Wymusza ponowne uruchomienie komputera Mac
Control-klawisz wysuwania nośnika (⏏) Wyświetla okno dialogowe ponownego uruchamiania/usypiania/wyłączania
Command-Opcja-klawisz wysuwania nośnika (⏏) Przełącza komputer w tryb uśpienia.
Command-Control-klawisz wysuwania nośnika (⏏) Zamyka wszystkie aplikacje (po zaproponowaniu zachowania zmian w otwartych dokumentach), a następnie uruchamia ponownie komputer.
Command-Opcja-Control-klawisz wysuwania nośnika (⏏) Zamyka wszystkie aplikacje (po zaproponowaniu zachowania zmian w otwartych dokumentach), a następnie wyłącza komputer.
Shift-Control-klawisz wysuwania nośnika (⏏) Wprowadza wszystkie monitory w tryb uśpienia.

Skróty klawiaturowe w programie Finder

Command-A Zaznacza wszystkie elementy w przednim oknie programu Finder (lub na biurku, jeśli żadne okno nie jest otwarte).
Command-Opcja-A Usuwa zaznaczenie wszystkich elementów.
Command-Shift-A Otwiera katalog Programy.
Command-C Kopiuje zaznaczony element/tekst do schowka.
Command-Shift-C Otwiera okno Komputer.
Command-D Duplikuje zaznaczony element.
Command-Shift-D Otwiera katalog biurka.
Command-E Wysuwa nośnik.
Command-F Znajduje wszystkie pasujące atrybuty w funkcji Spotlight.
Command-Shift-F Znajduje pasujące nazwy plików w funkcji Spotlight.
Command-Opcja-F Powoduje przejście do pola wyszukiwania w otwartym oknie funkcji Spotlight.
Command-Shift-G Powoduje przejście do folderu.
Command-Shift-H Otwiera katalog domowy aktualnie zalogowanego użytkownika.
Command-Shift-Control-T Powoduje dodanie do Docka
Command-I Powoduje pobranie informacji.
Command-Opcja-I Pokazuje inspektora.
Command-Control-I Powoduje pobranie informacji podsumowania.
Command-Shift-I Otwiera program iDisk.
Command-J Pokazuje opcje widoku.
Command-K Nawiązuje połączenie z serwerem.
Command-Shift-K Otwiera okno Sieć.
Command-L Tworzy skrót zaznaczonego elementu.
Command-M Minimalizuje okno.
Command-Opcja-M Minimalizuje wszystkie okna.
Command-N Otwiera nowe okno programu Finder.
Command-Shift-N Tworzy nowy folder.
Command-Opcja-N Tworzy nowy inteligentny katalog.
Command-O Otwiera zaznaczony element.
Command-Shift-Q Wylogowuje.
Command-Shift-Opcja-Q Wylogowuje natychmiast.
Command-R Pokazuje oryginał (skrótu).
Command-T Dodaje element do paska bocznego.
Command-Shift-T Dodaje element do ulubionych.
Command-Opcja-T Pokazuje/ukrywa pasek narzędzi w oknach programu Finder.
Command-Shift-U Otwiera katalog Narzędzia.
Command-V Wkleja zawartość schowka.
Command-W Zamyka okno.
Command-Opcja-W Zamyka wszystkie okna.
Command-X Wycina zaznaczony obiekt.
Command-Opcja-Y Uruchamia pokaz slajdów (system Mac OS X 10.5 lub nowszy)
Command-Z Cofa/powtarza wykonaną czynność.
Command-1 Włącza widok ikon.
Command-2 Włącza widok listy.
Command-3 Włącza widok kolumn.
Command-4 Włącza widok Cover Flow (sysatem Mac OS X 10.5 lub nowszy)
Command-przecinek (,) Otwiera preferencje programu Finder.
Command-akcent (`) (na klawiaturze o układzie amerykańskim klawisz akcentu znajduje się nad klawiszem Tab) Przełącza między otwartymi oknami programu Finder.
Command-Shift-znak zapytania (?) Otwiera pomoc komputera Mac.
Command-lewy nawias kwadratowy ([) Powoduje przejście do poprzedniego folderu.
Command-prawy nawias kwadratowy (]) Powoduje przejście do następnego folderu.
Command-Strzałka w górę Otwiera folder, w którym znajduje się bieżący folder.
Command-Control-Strzałka w górę Otwiera folder, w którym znajduje się bieżący folder, w nowym oknie.
Command-Strzałka w dół Otwiera podświetlony element.
Command-Shift-Strzałka w górę Uaktywnia biurko.
Strzałka w prawo (w widoku Lista) Otwiera zaznaczony folder.
Strzałka w lewo (w widoku Lista) Zamyka zaznaczony folder.
Opcja-kliknięcie trójkątnego przycisku rozwijania (w widoku Lista) Otwiera wszystkie foldery znajdujące się w zaznaczonym folderze.
Opcja-dwukrotne kliknięcie Otwiera folder w osobnym oknie i zamyka bieżące okno.
Command-dwukrotne kliknięcie Otwiera folder w osobnym oknie.
Command-kliknięcie nazwy okna Wyświetla foldery zawierające bieżące okno.
Command-Tab Przełącza do następnej aplikacji.
Command-Shift-Tab Przełącza do poprzedniej aplikacji.
Command-Delete Przenosi zaznaczony obiekt do Kosza.
Command-Shift-Delete Opróżnia Kosz.
Command-Shift-Opcja-Delete Opróżnia Kosz bez wyświetlania okna dialogowego potwierdzenia.
Spacja (lub Command-Y) Uruchamia funkcję Szybki przegląd (system Mac OS X 10.5 lub nowszy
Command podczas przeciągania Przenosi przeciągany element do innego woluminu (innej lokalizacji). Gdy klawisz jest wciśnięty, zmienia się ikona wskaźnika. Więcej informacji można uzyskać w tym artykule.
Opcja podczas przeciągania Kopiuje przeciągnięty element. (Naciśnięcie klawisza powoduje zmianę ikony wskaźnika. Więcej informacji można uzyskać w tym artykule).
Command-Opcja podczas przeciągania Tworzy skrót przeciągniętego elementu. (Naciśnięcie klawisza powoduje zmianę ikony wskaźnika. Więcej informacji można uzyskać w tym artykule).

Inne skróty w aplikacjach i w systemie OS X Uwaga: niektóre aplikacje mogą nie obsługiwać wszystkich wymienionych poniżej skrótów klawiaturowych.

Command-Spacja Pokazuje lub ukrywa pole wyszukiwania narzędzia Spotlight (jeśli zainstalowano wiele języków, możliwe jest przełączanie między włączonymi systemami pisma).
Control-A Przechodzi na początek wiersza/akapitu.
Control-B Przechodzi o jeden znak do tyłu.
Control-D Usuwa znak znajdujący się z przodu kursora.
Control-E Przechodzi na koniec wiersza/akapitu.
Control-F Przechodzi o jeden znak do przodu.
Control-H Usuwa znak znajdujący się z tyłu kursora.
Control-K Usuwa tekst od znaku znajdującego się z przodu kursora do końca wiersza/akapitu.
Control-L Wyśrodkowuje kursor/zaznaczenie w widocznym obszarze.
Control-N Przechodzi o jeden wiersz w dół.
Control-O Wstawia nowy wiersz za kursorem.
Control-P Przechodzi o jeden wiersz w górę.
Control-T Zamienia miejscami znak znajdujący się z tyłu kursora i znak znajdujący się z przodu kursora.
Control-V Przechodzi o jedną stronę w dół.
Opcja-Delete Usuwa wyraz znajdujący się na lewo od kursora oraz wszelkie spacje lub znaki interpunkcyjne umieszczone za wyrazem.
Command-Opcja-Spacja Pokazuje okno wyników wyszukiwania narzędzia Spotlight (jeśli zainstalowano wiele języków, możliwe jest przełączanie między układami klawiatury i metodami wprowadzania danych w obrębie danego pisma).
Command-Tab Przechodzi do następnego ostatnio używanego programu na liście otwartych programów.
Command-Shift-Tab Przechodzi wstecz na liście otwartych programów (posortowanych według czasu ostatniego użycia).
Shift-Tab Nawiguje między formantami w przeciwnym kierunku.
Control-Tab Przenosi fokus na następną grupę formantów w oknie dialogowym lub na następną tabelę (klawisz Tab powoduje przejście do następnej komórki).
Shift-Control-Tab Przenosi fokus na poprzednią grupę formantów.
Command-Esc Otwiera program Front Row (jeśli jest zainstalowany).
Opcja-klawisz wysuwania nośnika (⏏) Wysuwa nośnik z drugiego napędu nośników optycznych (jeśli są zainstalowane dwa napędy).
Fn-Delete Usuwa znak na prawo od kursora (dotyczy wbudowanej klawiatury przenośnego komputera Mac).
Command-F1 Przełącza funkcję „Monitory lustrzane” w konfiguracjach z wieloma monitorami
Command-F2 Przełącza tryb wyświetlacza
Command-F3 Pokazuje biurko
Command-F5 Włącza/wyłącza funkcję VoiceOver
Opcja-F1 lub F2 Otwiera okienko Preferencji systemowych „Monitory”
Opcja-F3 lub F4 Otwiera okienko Preferencji systemowych „Mission Control”
Opcja-F10 lub F11 lub F12 Otwiera okienko Preferencji systemowych „Dźwięk”
Control-F3 App Exposé
Shift-Control-F6 Przenosi fokus na poprzedni panel.
Control-F7 Tymczasowo zastępuje bieżący tryb dostępu z klawiatury w oknach i oknach dialogowych.
Control-F8 Powoduje przejście do menu stanu na pasku menu.
F9 Włącza/wyłącza ułożenie wszystkich otwartych okien sąsiadująco.
F10 Włącza/wyłącza ułożenie wszystkich otwartych okien sąsiadująco w aktualnie aktywnym programie.
F11 Pokazuje lub ukrywa wszystkie otwarte okna.
F12 Wyświetla lub ukrywa pulpit Dashboard.
Command-akcent (`) Uaktywnia następne otwarte okno w przedniej aplikacji.
Command-Shift-akcent (`) Uaktywnia poprzednie otwarte okno w przedniej aplikacji.
Command-Opcja-akcent (`) Przenosi fokus na szufladkę okna.
Command-minus (–) Zmniejsza rozmiar zaznaczonego elementu.
Command-{ Wyrównuje zaznaczenie do lewej.
Command-} Wyrównuje zaznaczenie do prawej.
Command-| Wyrównuje zaznaczenie do środka.
Command-dwukropek (:) Wyświetla okno Pisownia.
Command-średnik (;) Znajduje błędnie napisane wyrazy w dokumencie.
Command-przecinek (,) Otwiera okno preferencji przedniej aplikacji (jeśli obsługuje ona ten skrót klawiaturowy).
Command-Opcja-Control-przecinek (,) Zmniejsza kontrast ekranu.
Command-Opcja-Control-kropka (.) Zwiększa kontrast ekranu.
Command-znak zapytania (?) Otwiera pomoc aplikacji w Przeglądarce pomocy.
Command-Opcja-/ Włącza lub wyłącza wygładzanie czcionek.
Command-Shift-= Zwiększa rozmiar zaznaczonego elementu.
Command-Shift-3 Przechwytuje zawartość ekranu do pliku.
Command-Shift-Control-3 Przechwytuje zawartość ekranu do schowka.
Command-Shift-4 Przechwytuje zaznaczenie do pliku.
Command-Shift-Control-4 Przechwytuje zaznaczenie do schowka.
Command-A Podświetla każdy element w dokumencie lub oknie albo wszystkie znaki w polu tekstowym.
Command-B Pogrubia zaznaczony tekst lub włącza/wyłącza pogrubienie tekstu.
Command-C Kopiuje zaznaczone dane do schowka.
Command-Shift-C Wyświetla okno Kolory.
Command-Opcja-C Kopiuje styl zaznaczonego tekstu.
Command-Control-C Kopiuje ustawienia formatowania zaznaczonego elementu i umieszcza je w schowku.
Command-Opcja-D Pokazuje lub ukrywa Dock.
Command-Control-D Wyświetla definicję zaznaczonego wyrazu w programie Słownik.
Command-D Wybiera folder Biurko w oknach dialogowych Otwórz i Zachowaj. lub Wybiera przycisk „Nie zachowuj” w oknach dialogowych zawierających ten przycisk (w systemie Mac OS X 10.6.8 lub starszym).
Command-Delete Wybiera przycisk „Nie zachowuj” w oknach dialogowych zawierających ten przycisk (w systemach OS X Lion i Mountain Lion)
Command-E Powoduje użycie zaznaczenia w funkcji znajdowania.
Command-F Otwiera okno Znajdowanie.
Command-Opcja-F Powoduje przejście do formantu pola wyszukiwania.
Command-G Znajduje następne wystąpienie zaznaczenia.
Command-Shift-G Znajduje poprzednie wystąpienie zaznaczenia.
Command-H Ukrywa okna aktualnie uruchomionego programu.
Command-Opcja-H Ukrywa okna wszystkich pozostałych uruchomionych programów.
Command-I Pochyla zaznaczony tekst lub włącza/wyłącza pochylenie tekstu.
Command-Opcja-I Wyświetla okno inspektora.
Command-J Powoduje przewinięcie do zaznaczenia.
Command-M Minimalizuje aktywne okno do Docka.
Command-Opcja-M Minimalizuje wszystkie okna aktywnego programu do Docka.
Command-N Tworzy nowy dokument w przednim programie.
Command-O Wyświetla okno dialogowe umożliwiające wybranie dokumentu do otwarcia w przednim programie.
Command-P Wyświetla okno dialogowe Drukowanie.
Command-Shift-P Wyświetla okno dialogowe umożliwiające określenie parametrów drukowania (okno Układ kartki).
Command-Q Zamyka przedni program.
Command-S Zachowuje aktywny dokument.
Command-Shift-S Wyświetla okno dialogowe Zachowaj jako.
Command-T Wyświetla okno Czcionki.
Command-Opcja-T Pokazuje lub ukrywa pasek narzędzi.
Command-U Podkreśla zaznaczony tekst lub włącza/wyłącza podkreślenie.
Command-V Wkleja zawartość schowka w punkcie wstawiania.
Command-Opcja-V Stosuje styl danego obiektu do zaznaczonego obiektu (polecenie Wklej styl).
Command-Shift-Opcja-V Stosuje styl otaczającego tekstu do wstawionego obiektu (polecenie Wklej i dostosuj styl).
Command-Control-V Stosuje ustawienia formatowania do zaznaczonego obiektu (polecenie Wklej linijkę).
Command-W Zamyka przednie okno.
Command-Shift-W Zamyka plik i powiązane z nim okna.
Command-Opcja-W Zamyka wszystkie okna w programie bez zamykania programu.
Command-X Usuwa zaznaczenie i umieszcza je w schowku.
Command-Z Cofa poprzednie polecenie (niektóre programy umożliwiają cofanie wielu poleceń).
Command-Shift-Z Przywraca poprzednie polecenie (niektóre programy umożliwiają przywracanie wielu poleceń).
Control-Strzałka w prawo Przenosi fokus na inną wartość lub komórkę w widoku (na przykład w widoku tabeli).
Control-Strzałka w lewo Przenosi fokus na inną wartość lub komórkę w widoku (na przykład w widoku tabeli).
Control-Strzałka w dół Przenosi fokus na inną wartość lub komórkę w widoku (na przykład w widoku tabeli).
Control-Strzałka w górę Przenosi fokus na inną wartość lub komórkę w widoku (na przykład w widoku tabeli).
Command-Strzałka w prawo Przenosi punkt wstawiania tekstu na koniec bieżącego wiersza.
Command-Strzałka w lewo Przenosi punkt wstawiania tekstu na początek bieżącego wiersza.
Command-Strzałka w dół Przenosi punkt wstawiania tekstu na koniec dokumentu.
Command-Strzałka w górę Przenosi punkt wstawiania tekstu na początek dokumentu.
Opcja-Strzałka w prawo Przenosi punkt wstawiania tekstu na koniec następnego wyrazu
Opcja-Strzałka w lewo Przenosi punkt wstawiania tekstu na początek poprzedniego wyrazu
Command-Shift-Strzałka w prawo Zaznacza tekst między punktem wstawiania a końcem bieżącego wiersza*.
Command-Shift-Strzałka w lewo Zaznacza tekst między punktem wstawiania a początkiem bieżącego wiersza.*
Shift-Strzałka w prawo Rozszerza zaznaczenie tekstu o jeden znak w prawo.*
Shift-Strzałka w lewo Rozszerza zaznaczenie tekstu o jeden znak w lewo.*
Command-Shift-Strzałka w górę Zaznacza tekst między punktem wstawiania a początkiem dokumentu*.
Command-Shift-Strzałka w dół Zaznacza tekst między punktem wstawiania a końcem dokumentu.*
Shift-Strzałka w górę Rozszerza zaznaczenie tekstu do wiersza powyżej do najbliższej granicy znaków w tej samej lokalizacji w poziomie.*
Shift-Strzałka w dół Rozszerza zaznaczenie tekstu do wiersza poniżej do najbliższej granicy znaków w tej samej lokalizacji w poziomie.*
Shift-Opcja-Strzałka w prawo Rozszerza zaznaczenie tekstu do końca bieżącego wyrazu, a następnie do końca następnego wyrazu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.*
Shift-Opcja-Strzałka w lewo Rozszerza zaznaczenie tekstu do początku bieżącego wyrazu, a następnie do początku poprzedniego wyrazu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.*
Shift-Opcja-Strzałka w dół Rozszerza zaznaczenie tekstu do końca bieżącego akapitu, a następnie do końca następnego akapitu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.*
Shift-Opcja-Strzałka w górę Rozszerza zaznaczenie tekstu do początku bieżącego akapitu, a następnie do początku poprzedniego akapitu po kolejnym naciśnięciu kombinacji klawiszy.*
Control-Spacja Przełącza między bieżącym i poprzednim źródłem wprowadzania.
Opcja-Control-Spacja Przełącza między wszystkimi włączonymi źródłami wprowadzania.
Command-Opcja-Esc Wymusza zamknięcie.
Command-Shift-Opcja-Esc (przytrzymane przez 3 sekundy) Wymusza zamknięcie przedniej aplikacji.
Command-lewy nawias kwadratowy ([) Powoduje przejście do poprzedniej strony w przeglądarce.
Command-prawy nawias kwadratowy (]) Powoduje przejście do następnej strony w przeglądarce.

* Uwaga: jeśli nie zaznaczono żadnego tekstu, rozszerzenie rozpocznie się od punktu wstawiania. Jeśli tekst zostanie zaznaczony przez przeciągnięcie, rozszerzenie rozpocznie się od granicy zaznaczenia. Odwrócenie kierunku zaznaczenia spowoduje usunięcie zaznaczenia odpowiedniej jednostki. Uniwersalny dostęp — polecenia klawiaturowe funkcji VoiceOver

Command-F5 lub Fn-Command-F5 Włącza lub wyłącza funkcję VoiceOver.
Opcja-Control-F8 lub Fn-Opcja-Control-F8 Otwiera narzędzie VoiceOver (jeśli funkcja VoiceOver jest włączona).
Opcja-Control-F7 lub Fn-Opcja-Control-F7 Wyświetla menu funkcji VoiceOver (jeśli funkcja VoiceOver jest włączona).
Opcja-Control-średnik (;) Włącza/wyłącza blokadę kombinacji klawiszy Control-Opcja podczas używania funkcji VoiceOver.
Command-Opcja-8 Włącza lub wyłącza powiększenie.
Command-Opcja-plus (+) Powiększa.
Command-Opcja-minus (–) Zmniejsza.
Command-Opcja-Control-8 Włącza/wyłącza odwrócenie kolorów ekranu (w systemie OS X Lion lub starszym).
Command-Opcja-Control-przecinek (,) Zmniejsza kontrast (w systemie OS X Lion lub starszym).
Command-Opcja-Control-kropka (.) Zwiększa kontrast (w systemie OS X Lion lub starszym).

Uwaga: może być konieczne włączenie funkcji „Używaj wszystkich klawiszy F1, F2 itd. jako standardowych klawiszy” w preferencjach klawiatury, aby umożliwić działanie funkcji VoiceOver i jej menu. Pełny dostęp z klawiatury Pełny dostęp z klawiatury umożliwia nawigowanie między elementami ekranu i korzystanie z nich przy użyciu klawiatury. Poniżej znajduje się lista skrótów, które pozwalają na wybieranie i dostosowywanie pól tekstowych, suwaków i innych elementów sterujących.

Tab Powoduje przejście do następnego elementu sterującego.
Shift-Tab Powoduje przejście do poprzedniego elementu sterującego.
Control-Tab Powoduje przejście do następnego elementu sterującego, gdy jest zaznaczone pole tekstowe.
Klawisze strzałek Przenoszą do sąsiedniego elementu na liście, sąsiedniej grupy kart lub najbliższego menu. lub Przesuwają suwaki i regulatory (strzałki w górę i w dół służą do zwiększania i zmniejszania wartości).
Control-klawisze strzałek Powoduje przejście do elementu sterującego, który znajduje się obok pola tekstowego.
Spacja Zaznacza wyróżniony element menu.
Return lub Enter Powoduje kliknięcie domyślnego przycisku lub wykonanie domyślnej akcji.
Esc Powoduje kliknięcie przycisku Anuluj. lub Zamyka menu bez wybrania elementu.

Menu można obsługiwać bez pomocy myszy czy gładzika. Aby umieścić fokus na pasku menu, należy nacisnąć klawisze Control-F2 (Fn-Control-F2 w przypadku klawiatury komputera przenośnego). Następnie należy skorzystać z kombinacji wymienionych poniżej.

Strzałka w lewo i strzałka w prawo Powoduje przejście z jednego menu do drugiego.
Return Otwiera zaznaczone menu.
Strzałka w górę i strzałka w dół Powoduje przejście między elementami zaznaczonego menu.
Wpisanie nazwy elementu menu Powoduje przejście bezpośrednio do danego elementu menu w zaznaczonym menu.
Return Zaznacza element menu.

Uniwersalny dostęp — przyciski myszy Gdy opcja Przyciski myszy jest włączona w preferencjach opcji Uniwersalny dostęp, można poruszać wskaźnikiem myszy za pomocą klawiatury i klawiszy klawiatury numerycznej. Jeśli komputer nie jest wyposażony w klawiaturę numeryczną, należy użyć klawisza Fn (funkcyjnego).

8 Przesuwa w górę.
2 Przesuwa w dół.
4 Przesuwa w lewo.
6 Przesuwa w prawo.
1 Przesuwa po przekątnej do lewego dolnego rogu.
3 Przesuwa po przekątnej do prawego dolnego rogu.
7 Przesuwa po przekątnej do lewego górnego rogu.
9 Przesuwa po przekątnej do prawego górnego rogu.
5 Naciska przycisk myszy.
0 Przytrzymuje przycisk myszy.
. (kropka na klawiaturze numerycznej) Zwalnia/przytrzymuje przycisk myszy.

źrodło: Apple